Deklaracja Dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny, mają one charakter promocyjny, bądź ilustrujący opisywane na stronie tematy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • nie wszystkie elementy nietekstowe umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Pajda, dostepnosc@dpssobieski.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 36 76 736. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach:

 • budynek jest ogrodzony z możliwością wjazdu na teren placówki przez dwie bramy oraz wejścia przez furtkę
 • do budynku prowadzą cztery wejścia
 • od strony tarasu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich
 • od frontu budynku na parterze znajduje się wejście prowadzące bezpośrednio do windy hydraulicznej, która obejmuje zasięgiem wszystkie kondygnacje budynku
 • istnieje możliwość zaparkowania zaraz obok wejścia do umiejscowionej windy hydraulicznej oraz na placu obok wejścia do administracji
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach (barierki na klatkach schodowych, pochwyty na korytarzach i łazienkach) za wyjątkiem administracji
 • do części budynku, gdzie znajduje się administracja prowadzą schody bez podjazdu
 • toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach budynku
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • istnieje możliwość wejścia do administracji z psem przewodnikiem lub asystującym
 • nie ma możliwość skorzystania z obsługi tłumacza języka migowego W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.